control panel

I forordet til Danske Slægter Fabricius, Hæfte III, 1930, hedder det:

“Hvorfra denne Slægt har faaet Navnet, kan ikke mere udredes. Den er udgaaet fra Marstal, hvor i Slutningen af det 18. Aarhundrede Navnevilkaarligheden havde naaet fast utrolige Højder."

Barske ord, og slut-fanfaren er ikke mindre kras! Hvorom alting er: Træskomager Mads Jensen første fem børn kalder sig Madsen/Madsdatter, først nr 6, Hans, kalder sig Hans Matthias Fabricius da han i 1811 løser borgerskab som “Tehn- og Porcellænshandler" i København, men ham kender man ingen efterkommer af. Lillebror Povel Madsen Fabricius, færgemand i Søby, deerimod har en større efterslægt, men kun i tre generationer. Om den yngste, oldebarnet Jørgen Thygesen /efter morfaderen) Fabricius, der er født i 1859, hedder det: “Lever i U.S.A." ... er der nogen der har prøvet at spore ham og hans onkel Anders Jensen Fabricius, født 1831, som ligeledes er udvandret til U.S.A?

Indtastning - af kun 43 personer - afsluttet 30. november 2009, men der må forestå et stort arbejde for det medlem af slægten som påtager sig at spore de mange af 4. og 5. generation som udvandrede til USA.

Vi citerer hele forordet til DSF IV, 1930:

Hvorfra denne Slægt har faaet navnet, kan ikke mere udredes. Den er udgaaet fra Marstal, hvor i Slutningen ag det 18de Aarhudnrede Navnevilkaarliogheden havde naaet fast utrolige Højder. Om der foreligger en Besvogring eller et Blodsslægtskab med nogen af de andre Marstal-Familier af Navnet, har det ikke været muligt at paavise. Man træffer idelig fælles Fadderem, mnen i saa lille et Samfunde, som Marstal var i de Dage, tør der ikke tillægges dette for stor Vægt. - Det bør tilføjes, at en Traditionj i nyere Tid har villet vide, at Slægten skulde være indvandret fra Holsten. Med de ældste Generationers Navne for os kan der dog næppe tillægges denne Tradition nogen Værdi. Er den Syd fra, maa det være fra det danske Slevig-

Fabricius-Navnet paa Ærø har en meget indviklet Historie

I Riise Præstegaard sad i det 18de Aarhundrede tre Præster af Navnet, alle hørende til Faaborg-Slægten. Deres Børn færdedes paa Øen, og nogle af dem fæstede Bo der og levede der til ind i forrige Aarhundrede [dvs 1800-tallet]. En Broder til den første af Præsterne boede som Smed i Dunkær, og man kender hans Børn og ogsaa nogle af hans Børnebørn, men ingen af disse vides at have abtaget Fabricius-Navnet, og det er udelukket, at nogle af de andre Slægter skulde have deres Udspring fra deres Efterkommere.

Men i Marstal er der yderligere opstaaet fire Slægter: 1) Ærø-Samsø-Slægten, nedstammende fra Claus Smed i Ommel, som levede ved Aar 1700; 2) Marstal-Slægten, nedstammende fra Skræder Laurits Danielsen Smidt i Marstal, som blev gift og begyndte som Skrædermester i Ærøskøbing og fødtes ca 1746; 3) Hans Jepsen Fabricius, der var Urmager i Marstal, og hvios Fader var Jeppe Christian Nielsen Smed i Marstal. som maa være født ved samme Tid; 4) nærværende Slægt, Søby-Slægten, som stammer fra Husmand og Træskomand Mads Jensen paa Gudsgave Gods, senere i Marstal, abtagelig født ca 1740.

Hertil skal saa sabdsybligvis yderligere lægges Slægten Fabricius fra Middelfart. ( Se Forordet til DSF V, 1929).

De ældste Generationer af disse Slægter benytter Navnet med stor Tilfældighed ganske i Flæng med deres “-sen-Navn" eller med Navnet Smidt eller Tilnabvnet Smed. Nogle af Efterkommerne har holdt fast ved Fabricius-Navnet, andre har aldrig baaret det; undertiden kan man nogenlunde tidsfæste, hvornaar det er taget i regelmæssig Brug. I Søby-Slægten kendes Fabricius-Navnet først fra Aaret 1810.

Enhver, som kender den eksempelløse Uorden, som præger de ældre Arkivsager fra Ærø, vil forstaa, hvilke uoverstigelige Vanskeligheder der møder den, der vil forsøge at udrede disse Slægter. At saa meget er naaet, skyldes den aldrig svigtende Hjælpsomhed, som vi har mødt i Landsarkivet i Odense.

København, i Januar 1930. Forfatterne "